Privacyverklaring QUA-VAC B.V.

QUA-VAC B.V. verwerkt in bepaalde gevallen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt QUA-VAC u graag uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, verwerkt en met welk doel zij dit doet.

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid QUA-VAC B.V., KvK 39063213, gevestigd en kantoorhoudende te (1322 BH)
Almere, aan het adres Televisieweg 157.

Welke persoonsgegevens verwerkt QUA-VAC B.V .?

QUA-VAC B.V. verkrijgt en verwerkt uw algemene persoonsgegeven, in de gevallen waarin u
gebruik maakt van haar diensten, of waarin uw persoonsgegevens zelf aan QUA-VAC B.V.
verstrekt. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden is de verwerking van persoonsgegevens in
bepaalde gevallen noodzakelijk, om u goed van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens die
QUA-VAC B.V. verwerkt zijn: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en
uw telefoonnummer.

Doeleinden van de verwerking

De doeleinden waarvoor QUA-VAC B.V. algemene persoonsgegevens gebruikt en verwerkt zijn
de volgende:

 • Het opnemen van contact nadat u een bestelling heeft geplaatst;
 • Het opnemen van contact nadat u het ‘contactformulier’ op de website www.quavac.com
  heeft ingevuld;
 • Het verwerken van een geplaatste bestelling;
 • De verwerking van betalingen;
 • De levering van bestelde producten en het installeren hiervan op locatie;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie (sollicitaties).

QUA-VAC B.V. ontvangt de contactgegevens (algemene persoonsgegevens) en eventuele verdere
informatie over de klant, waarbij zij de informatie die betrokkenen aan haar verstrekken in
contactformulieren, brieven, e-mails, telefoongesprekken of op locatie, enkel verwerkt indien dit
van belang is voor een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden of door
haar te leveren diensten of andere doeleinden zoals hierboven omschreven.

QUA-VAC B.V. zal nimmer vragen naar bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld
geloofsovertuiging, afkomst of politieke voorkeur). Deze gegevens zijn namelijk niet nodig voor
de dienstverlening van QUA-VAC B.V. aan haar klanten.

Indien QUA-VAC B.V. toch onverhoopt bijzondere persoonsgegevens ontvangt van haar
klanten of betrokkenen, dan zal zij deze gegevens niet verwerken en waar nodig vernietigen.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

QUA-VAC B.V. verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende gronden, zoals bedoeld
in artikel 6 van de AVG:

 • Uitvoering van de overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is;
 • Wettelijke verplichting, waaraan QUA-VAC B.V. onderworpen is;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Een overeenkomst ontstaat doordat een (potentiële) klant of betrokkene QUA-VAC B.V.
benadert omdat hij of zij gebruik wenst te maken van de dienstverlening van QUA-VAC B.V.

Toestemming

Wanneer QUA-VAC B.V. persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming die zij
daartoe heeft verkregen van een klant of betrokkene, dan kan deze klant of betrokkene op ieder
gewenst momenteel zijn of haar toestemming intrekken. Hiervoor kan contact worden
opgenomen met QUA-VAC B.V., middels de onderstaande contactgegevens.

QUA-VAC B.V. als verwerker van persoonsgegevens

Om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en uit te voeren ontvangt en verwerkt
QUA-VAC B.V. algemene persoonsgegevens van (potentiële) klanten of betrokkenen. Hiermee
dient QUA-VAC B.V. als ‘verwerker’ van persoonsgegevens te worden aangemerkt.

Verwerkingsverantwoordelijken

Klanten en betrokkenen die QUA-VAC B.V. benaderen en persoonsgegevens verstrekken,
dienen te worden aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijken’.

QUA-VAC B.V. draagt zorg voor een deugdelijke verwerking van de algemene persoonsgegevens
die zij ontvangt, waarbij de privacy van de klanten en betrokkenen wordt gewaarborgd.

Subverwerkers

In bepaalde situaties kan het zo zijn dat QUA-VAC B.V. voor de levering van haar producten en
diensten aan haar klanten, samenwerkt met of gebruik maakt van derden. Het kan dus
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar werkzaamheden dat QUA-VAC B.V. de door haar
ontvangen persoonsgegevens verstrekt aan (andere) subverwerkers. In dergelijke gevallen zullen
deze derden/subverwerkers de door QUA-VAC B.V. ontvangen persoonsgegevens voor
hetzelfde doel gebruiken als waarvoor deze aan QUA-VAC B.V. zijn verstrekt. Hierbij kan
worden gedacht aan een derde partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren
opdracht verricht, zoals bijvoorbeeld agentschappen.

QUA-VAC B.V. heeft verschillende dealers, zowel in als buiten Europa. Haar dealers bevinden
zich in Azië, Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Midden-Amerika, Europa en Oceanië. In
bepaalde situaties kan het derhalve noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar werkzaamheden
om de ontvangen persoonsgegevens van de klant of betrokkene te verstrekken aan haar dealers
(of andersom).

Bovengenoemde derden/subverwerkers zijn voor de verdere verwerking van persoonsgegevens
zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. QUA-VAC B.V. verwacht van deze door
haar ingeschakelde derden dat zij de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy en
gegevensverwerking naleven. QUA-VAC B.V. is niet aansprakelijk voor de behandeling van
persoonsgegevens door derde partijen.

Indien en voor zover hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, kan QUA-VAC B.V.
persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder of een
andere met openbaar gezag beklede instantie.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

QUA-VAC B.V. bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel van de verwerking en in ieder geval nooit langer dan op grond van wet- en
regelgeving is vereist.

Gegevensbescherming

QUA-VAC B.V. neemt passende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen om verkregen
persoonsgegevens van klanten of betrokkenen te beschermen. QUA-VAC B.V. ziet er op toe dat
persoonsgegevens niet onbedoeld terechtkomen bij derden en dat niemand zomaar toegang heeft
tot haar systemen en de daarin opgeslagen persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Indien u aanspraak wenst te maken op een van uw onderstaande rechten, dan kunt u hiertoe een
verzoek indienen bij QUA-VAC B.V. via onderstaande contactgegevens.

Inzagerecht

Op grond van het inzagerecht kan een klant of betrokkene desgewenst en op verzoek van de
door hem of haar aangeleverde persoonsgegevens inzien. Op grond van dit recht kan en mag de
klant of betrokkene vragen aan QUA-VAC B.V. welke persoonsgegevens (die op hem of haar
betrekking hebben) zij in haar bezit heeft.

Recht op correctie

Op grond van het recht op correctie kan een klant of betrokkene bij eventuele onjuistheden in de
persoonsgegevens een verzoek indienen bij QUA-VAC B.V. om de betreffende gegevens te
corrigeren. Dit recht kan alleen worden ingeroepen bij fouten in de gegevens of onvolledigheid
hiervan. Na controle door QUA-VAC B.V., past zij waar nodig de gegevens aan.

Recht op wissen van gegevens

Op grond van het recht op wissen van gegevens kan een klant of betrokkene QUA-VAC B.V.
verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen. QUA-VAC B.V. zal een dergelijk
verzoek altijd zorgvuldig behandelen en haar klant of betrokkene laten weten of zij de
persoonsgegevens kan verwijderen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal QUA-VAC B.V. hiervan de
reden vermelden.

Recht op bezwaar

Op grond van het recht op bezwaar kan een klant of betrokkene in bepaalde gevallen bezwaar
maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Op grond van dit recht kan een
klant of betrokkene bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van zijn of
haar persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Indien u vragen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u
contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@quavac.com, met
vermelding van het onderwerp ‘klacht’. Onze functionaris gegevensbescherming houdt toezicht
op de naleving van de AVG door QUA-VAC B.V.

QUA-VAC B.V. streeft er telkens naar om de klant of betrokkene uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van een verzoek zoals hierboven omschreven, van een reactie te voorzien. QUA-VAC
B.V. heeft hierbij het recht om de klant of betrokkene ter verificatie te vragen om ene kopie te
verstrekken van een geldig legitimatiebewijs (met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer), om er
zeker van te zijn dat zij de betreffende gegevens aan de juiste persoon verstrekt. QUA-VAC B.V.
behandelt alleen verzoeken die betrekking hebben op eigen persoonsgegevens van een klant of
betrokkene.

Een klant of betrokkene heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit
zijn:

Telefoon: +31 70 888 8500
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Post: Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague

Website van QUA-VAC B.V.

Cookies

QUA-VAC B.V. registreert gegevens over het gebruik van haar website, zoals bezoekersaantallen,
het gedrag van bezoekers van de website, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte
webbrowsers. QUA-VAC B.V. kan met deze gegevens haar website verbeteren en waar nodig
aanpassen naar de wensen van de bezoekers/gebruikers.

Wanneer u de website van QUA-VAC B.V. bezoekt, worden analytische cookies op uw apparaat
geplaatst voor Google Analytics. Door gebruik te maken van de website van QUA-VAC B.V.
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google, op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze
kunt blokkeren of verwijderen (http://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitlegcookies).

Contactformulier op www.quavac.com

Onder het kopje ‘contact’ op de website van QUA-VAC B.V., www.quavac.com, staat een
contactformulier waarin wordt gevraagd naar persoonsgegevens (naam en bedrijfsnaam,
adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer). Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op
de beveiligde omgeving van QUA-VAC B.V. en gezonden naar een medewerker van QUA-VAC
B.V. die de persoonsgegevens moet verwerken.

De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u
zelf invult, wordt onder andere het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen. Op
deze manier wordt meer context gegeven bij de formulierinzending en zo kan vollediger worden
voldaan aan de gegeven opdracht, en kunnen gestelde vragen beter en gerichter worden
beantwoord.

Sollicitanten

QUA-VAC B.V. verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren
op vacatures of op andere wijze interesse tonen voor het verrichten van werkzaamheden voor
QUA-VAC B.V. of het aangaan van een dienstverband met QUA-VAC B.V., bijvoorbeeld door
middel van een open sollicitatie. QUA-VAC B.V. verwerkt deze persoonsgegevens conform haar
privacyverklaring en met inachtneming van de geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).

QUA-VAC B.V. verwerkt voornoemde gegevens in de hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke. QUA-VAC B.V. verwerkt in voornoemd kader naast
contactgegevens tevens gegevens omtrent de motivatie en het arbeidsverleden en de genoten
opleiding(en) van de sollicitant. De door de sollicitant verstrekte informatie wordt door QUAVAC B.V. gebruikt met het doel om contact op te nemen. De hiervoor bedoelde gegevens
worden door QUA-VAC B.V. niet langer gebruikt en bewaart dan noodzakelijk voor het doel
van de verwerking.

Opslag van persoonsgegevens

Contactformulier:
Gegevens die worden gestuurd via het formulier op de webpagina van www.quavac.com, worden
opgeslagen in een door QUA-VAC B.V. gebruikte beveiligde omgeving. Transport van deze
gegevens gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van de gegevens is in de regel
onbeperkt geldig.

Statistieken:

Voor het verzamelen van statistieken maakt QUA-VAC B.V. gebruik van de analytische cookies
variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten persoons- of demografische gegevens.
QUA-VAC B.V. heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google voor de verwerking
van de gegevens. Transport van deze data gebeurt altijd onder een beveiligde verbinding. De
opslag is in handen van Google en vindt plaats in de EU of in de VS onder Amerikaanse
jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Aanpassing van deze privacyverklaring

QUA-VAC B.V. draagt er zorg voor dat deze privacyverklaring actueel is. QUA-VAC B.V. heeft
het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment, zonder
voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Aanpassingen worden gepubliceerd op de website van QUA-VAC B.V., op www.quavac.com.

Vragen & contact

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring en/of omtrent de verwerking
van uw persoonsgegevens, of indien u een verzoek heeft zoals hierboven omschreven, dan kunt u
contact opnemen met QUA-VAC B.V. via het volgende e-mailadres: info@quavac.com of via
het volgende telefoonnummer: +31 (0)36 54 61 999.

Deze privacyverklaring van QUA-VAC B.V. is vastgesteld op 4 november 2021

Menu